วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


                I like to experiment on the adaptation of shrimp and fish because I like experimenting 
                                                      and learning about cute and small animals.